Pikad koolitusprogrammid (TäKS)

Õppekorralduse alused ja õppekavad

BDA Consulting OÜ korraldab pikaajalisi koolitusi ehk koolitusprogramme vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele, Täiendkoolituse standardile ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga kooskõlastatud õppekavadele:

2017. ja 2018. aastal:

2016. aastal:

BDA Consulting OÜ korraldab pikaajalisi koolitusprogramme siis, kui neid tellib riiklik või eraõiguslik tellija lepingu alusel ja lepingus määrateletud osalejatele. Jooksvalt ilma tellimuseta koolitusi ei korraldata. Koolitusprogramme kutsume ellu nö projektipõhiselt.

Iga koolitusprogramm ja õppekava kohandatakse (sh täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord ning teised õppe korraldamiseks olulised tingimused) vastavaks tellija eesmärgipüstitusele, soovidele ning tellija poolt heakskiidetud BDA pakutud kontseptsioonile. 

Programmi osalejaid teavitatakse õppekorralduse alustest koolitusprogrammi avapäeva eel saadetavad infokirjas. 

Kõik koolitusprogrammid on eesti keeles. Koolitame oma õpperuumis või suurema grupi puhul oleme leidnud koolituseks võimalikult tänapäevaste tingimustega auditooriume.

Täpsem info koolitusprogrammi mahu, õppekava sisu, väljundi, auditoorse ja iseseisva töö osakaalu, lõpetamise tingimuste, õpperuumide tingimuste, seotuse kohta õppekavarühmade ja kutsestandarditega on leitav õppekavadest. 

Koolitajad

BDA-l on üle 70 eksperdist koosnev koolitajate, mentorite ja coachide võrgustik, kelle seast valime täpselt vastavalt tellija kehtestatud tingimustele koolitajad.

Meie oma koolitajatest ettevõtlus- ja ärivaldkonna tuumikkoolitajad: 

Elmo Puidet – BDA Consulting OÜ partner ja vanemkonsultant, koolitaja, suured kogemused alustavate ettevõtjate ja juhtide koolitamisel, äriplaani, strateegia ja ärimudeli alased koolitused.
Täpsem info ja CV siin

Lo Rihvk – BDA Consulting OÜ partner ja tegevjuht, strateegia ja ärimudeli valdkonna koolitaja.
Täpsem info ja CV siin.

Marikai Karilaid –  BDA Consulting OÜ partner, projektipõhise juhtimise koolitaja.
Täpsem info ja CV siin.

Kvaliteedi tagamine

Kõiki koolitusprogramme korraldame lähtuvalt tellija soovidele ning oma tööeetikat järgides. Vt ka: http://bda.ee/teenused/koolitused-ja-tootoad/. Õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna, täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra puhul lähtume tellija soovidest ja tellija poolt heakskiidetud BDA kontseptsioonist.

Koolituste tellimise faasis esitatud pakkumistes teeme tellijale teatavaks oma kvaliteedi tagamise tingimused, mida täiendame vastavalt tellija soovidele. Meeskonna komplekteerime vastavalt kvalifitseerimise tingimustele, mis tagab ka koolitusprogrammile tellija jaoks oodatud kvaliteedi. Kontseptsiooni koostame vastavalt tellija esitatud tehnilisele kirjeldusele (mugandades eeltoodud õppekavadid tellija soovidele vastavaks).

Koolitusprojektide juhtimisel rakendame 2-silmapaari põhimõtet: koolitusprogrammil on tehniline juht, kes teostab projektiga seotud tegevusi ning lisaks ka projektijuht, kes teostab kvaliteedikontrolli tehnilise juhi tegevusele. Üheskoos tagatakse ka koolitusprojekti kvaliteet. 

Koolitusprojekti kestel kogume iga koolituspäeva või mooduli kohta tagasisidet. Saadud tagasiside on sisendiks koolitusprojekti parendamiseks ja ka koolitusprogrammi/õppekava arenduseks. 

Koolitusprogrammi põhjal läbiviidava koolitusprojekti puhul rakendame aga alati kvaliteedi tagamiseks meie väljatöötatud projektijuhtimise põhimõtteid: 

  • Alustame lõpptulemust silmas pidades. Projekti esimese tegevusena vaatame koos Tellijaga üle, kas kõik osapooled on tööde sisust, mahtudest ja oodatavast tulemusest ühtmoodi aru saanud, sh lepime kokku olulisemad vaheetapid ning kirjeldame detailselt lõpptulemuse.
  • Tagame sujuva protsessi. Projekti tõrgeteta elluviimise eeldusteks on hea planeerimine, selge ülesannete ja vastutuse jaotus ning pidev kommunikatsioon.
  • Mõtleme alati kaks sammu ette, et vältida nn tulekahjude kustutamist. Sellega tagame projekti ajakavast ja eelarvest kinnipidamise ning maandame riske.
  • Tagame pideva sisulise kommunikatsiooni kõigi projekti oluliste osapoolte vahel, et Tellija oleks alati kursis projekti seniste saavutuste ning lähituleviku plaanidega.
  • Projekti elluviimist lihtsustavad ja kiirendavad meie poolt varasemate kogemuste pinnalt loodud kontroll-nimekirjad ja -vormid, mis aitavad meeles pidada detaile ja tagada alati teenuse ühtlase kvaliteedi.
  • Oleme meeskonnatöö usku. Teostame kõiki projekte meeskonnana. See võimaldab kaasata parima teadmise nii ettevõtte seest kui ka meie laiast ekspertide võrgustikust. Samuti võimaldab see reageerida kiiresti ja paindlikult ootamatult suurenenud töövoole ning tagada vajadusel projektimeeskonna liikme sujuv asendamine.
  • Viimistleme lõpptulemuse. Meie poolt teostatud projekt lõppeb alati korrektse projekti aruandega/ kokkuvõttega, milles kirjeldame projekti eesmärke, saavutatud tulemusi, olulisemaid läbiviidud tegevusi ning meiepoolseid soovitusi sarnaste projektide teostamiseks tulevikus.
  • Projekti lõpus anname vastastikku tagasisidet ja soovitusi sarnaste projektide elluviimiseks tulevikus.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Vastavalt koolitusprogrammile ja Tellija soovidele väljastame tunnistuse (juhul, kui õpiväljundeid hinnatakse) või tõendi (juhul, kui õpiväljundeid ei hinnata, kuid tõendi saamiseks on tingimuseks osavõtt). Tunnistuse vormistamisel lähtume Täiendkoolituse standardi nõuetest tunnistusele. 

Lisainfo:

Marikai Karilaid
56 46 1333
marikai@bda.eesulge