EIF’st rahastatud projektid

  • Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi rakendamise kokkuvõtva seminari ja õppereisi korraldamine

Tellija: Integratsiooni ja Migratsiooni SA „Meie inimesed“

Projekti eesmärgiks oli analüüsida tagasisideankeetide põhjal EIF 2007-2013 programmi mõju, koostada trükis EIF 2007-2013 edulugudest, viia läbi kokkuvõttev seminar, millel osales 140 inimest, luua internetilehekülg ning korraldada õppereis Rootsi, millel osales 22 inimest. Projekti rahastati EIF 2007-2013 programmiperioodist.

Meie roll: projektijuhtimine, koolitus, teavitus, konverentsi ja õppereisi korraldamine ning läbiviimine, meediakampaania.

  • Teavitamis- ja nõustamiskeskuste piloteerimine

Tellija: Integratsiooni ja Migratsiooni SA „Meie inimesed“

Projekti eesmärgiks oli kolmandate riikide kodanikele teavitamis- ja nõustamiskeskuste mudeli väljatöötamine Tallinnas ja Narvas, nende käivitamine ja tööshoidmine mudeli testperioodi jooksul, monitoorimine ning analüüsimine. Projekti rahastati EIF 2007-2013 programmiperioodist.

Meie roll: mudeli väljatöötamine, teenusedisain, projektijuhtimine, järelevalve, analüüsimine

  • Noorte konkurentsivõime tugevdamine “Kelleks saada?”

Tellija: Integratsiooni ja Migratsiooni SA „Meie inimesed“

Projekti eesmärgiks oli pakkuda kolmandate riikide kodanikele toetavaid ja praktilisi tegevusi karjääri planeerimisel, konkurentsivõime tugevdamiseks tööturul ning tutvustada edasiõppimisvõimalusi Eestis. Projekti tegevused sisaldasid inspireerivaid karjääripäevi, praktilisi külastuspäevi ning töövarjupäevi 16-26 aastastele noortele. Kokku lõpetas projekti ja osales tegevustes 155 noort kolmandatest riikidest. Projekti rahastati EIF 2007-2013 programmiperioodist.

Meie roll: osalejate leidmine, teavitamine, sihtrühma vajaduste kaardistamine ning tegevuste korraldamine ning läbi viimine.

  • Parimad praktikad

Tellija: Integratsiooni ja Migratsiooni SA „Meie inimesed“

Projekti eesmärgiks oli toetada ja pakkuda sisendit uue riikliku lõimumiskava ja selle rakenduskava koostamiseks. Integratsioonivaldkonna tarkusi ammutati arendusseminaridelt Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis ning Tšehhis toimuvalt õppereisilt. Projekti rahastati EIF 2007-2013 programmiperioodist.

Meie roll: programmi koostamine, projekti juhtimine, tegevuste korraldamine, ekspertide kaasamine.

  • Ühine meediaväli, Minu kodu – Eesti

Tellija: Integratsiooni ja Migratsiooni SA „Meie inimesed“

Projekti eesmärk oli läbi erinevate infokanalite, infomaterjalide ja tegevuste (seminarid, raadiosaated, teavitusmaterjalid) teavitada projekti sihtgruppi kuidas ja millistel tingimustel on võimalik taotleda Eesti kodakondsust, julgustada seda tegema, selgitada kodanikuks olemise olulisust, kasulikkust ja väärtust ning kasvatada huvi Eestis elamise vastu Eesti Vabariigi kodanikuna. Projekti käigus tehti raadiosaaateid, viidi läbi infopäevi erinevates Eesti linnades ning koostati trüki- ja videoteavitusmaterjale. Projekti rahastati EIF 2007-2013 programmiperioodist.

Meie roll: projektijuhtimine, teavitustegevus ja materjalide koostamine, kodulehe loomine ja haldamine, infoürituste organiseerimine ja läbi viimine, osalejate leidmine.

  • Uusimmigrantide tugiisikuteenuse arendamine ja tugiisikute koolitus

Tellija: Integratsiooni ja Migratsiooni SA „Meie inimesed“

Projekti eesmärgiks oli aidata hiljuti saabunud kolmandate riikide kodanikel lõimuda Eesti ühiskonda ning saada aktiivseteks ühiskonnaliikmeteks. Projekti raames töötati välja tugiisikuteenuste süsteem, töötati välja ja kinnitati koolituskava ja õppematerjal, õpetati välja 20 tugiisikut ning testiti teenust vähemalt 20 uusimmigrandi varal. Projekti käigus piloteeriti  tugiisikuteenust, suunates ja juhendades uusimmigrante tööhõive, tervishoiu, hariduse ja sotsiaalteenuste valdkonnas. Projekti rahastati EIF 2007-2013 programmiperioodist.

Meie roll: projekti juhtimine, teavitustöö, juhendi välja töötamine, koolitaja ja koolitatavate leidmine, koolituste organiseerimine.

  • Koos on parem – Info levitamine kodakondsuse taotlemise võimalustest Euroopa kolmandate riikide kodanikele

Tellija: Integratsiooni ja Migratsiooni SA „Meie inimesed“

Projekti üldine eesmärk on tõsta sihtrühma (määratlemata kodakondsusega täiskasvanud ning Euroopa kolmandate riikide kodanikud) teadlikkust kodakondsuse taotlemise erinevatest võimalustest ja tingimustest, kasvatada nende huvi Eesti vastu ning julgustada neid osalema EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise kui ka eesti keele tasemeeksamil. Läbi teavitustöö toetati eksamitele minekut, kodakondsuse taotlemist ning püsiva naturalisatsioonitempo kindlustamist Eestis. Projekti käigus viidi läbi raadiosaated, pereinfopäevad, koostati ja levitati teavitusmaterjale, viidi läbi internetikampaania, Projekti rahastati EIF 2007-2013 programmiperioodist.

 Meie roll: teavitustegevuste organiseerimine ja ellu viimine, projekti juhtimine

  • Infoürituste korraldamine kodakondsuse taotlemise võimalustest

Tellija: Integratsiooni ja Migratsiooni SA „Meie inimesed“

Projekti eesmärk oli suurendada projekti tegevustes osalevate kolmandate riikide kodanike motivatsiooni Eesti kodakondsuse taotlemisel, tõsta nende kodanikuaktiivsust ja toetada neid aktiivselt Eesti keskkonda integreerumisel. Projekti käigus viidi läbi seminar õpetajatele, üritus lapseootel ning äsjasünnitanud lapsevanematele, kodanikuekskursioon presidendilossi ning PPA’sse, teavitustegevused Eesti kutse-, kõrg- ja ülikoolides ning pereinfopäev,  kajastati teemat raadios, teles, veebiportaalides ning ajalehtedes. Projekti rahastati EIF 2007-2013 programmiperioodist.

Meie roll: projekti juhtimine, teavitustegevused, osalejate leidmine, seminaride organiseerimine ja läbi viimine.sulge