Projektijuhtimine

Näiteid meie viimase aja projektidest:

 • EASi Strateegia praktikum

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Grupikoolitusi ja mentorlust kombineeriv praktikum eksportivatele ettevõtetele, mille tulemusena valmib ettevõttel terviklik strateegiakäsitlus kuni aastani 2020 koos müügi-, kasumi ja bilansiprognoosiga ning ettevõtte arenguplaan. 

Meie roll: projekti juhtimine, osalejate leidmine, koolituste korraldamine ning mentorluse koordineerimine.

 • EASi Ärimudeli praktikum

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Grupikoolitusi ja mentorlust kombineeriv praktikum eksportivatele ettevõtetele, mille tulemusena valmib ettevõttel uuendatud ärimudeli kirjeldus koos müügi-, kasumi-, bilansiprognoosi ning tegevuskavaga.

Meie roll: projekti juhtimine, osalejate leidmine, koolituste korraldamine ning mentorluse koordineerimine.

 • Mentorteenus EASi arenguprogrammi ettevõtetele 

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Meie roll: olla partner EASile teenuse pakkumisel arenguprogrammi pääsenud ettevõtetele. Projekti juhtimine ja ka mentorluse läbiviimine. Mentorteenuse eesmärgiks on toetada ettevõtjat arenguplaani väljatöötamisel ja/või elluviimisel. Hinnanguliselt u 80 ettevõtet saavad kasutada mentorlust.

 • Koolitusprojekt Eesti Euroopa Liidu Eesistumise koolituste läbiviimiseks “Horizontal Training for the  Estonian Presidency of the Council of the European Union”

Tellija: Eesti Diplomaatide Kool, Rahandusministeerium

Meie roll: Eesti EL eesistumise 2017 ettevalmistavate koolituste läbiviimise projekti juhtimine. Konsortsium Centre for Political & Diplomatic Studies (CPDS), European Social, Legal and Economic Projects (ESTEP) ja Eesti Diplomaatide Kool (ESD). Koolitused erinevatel eesistumisperioodi ettevalmistavatel teemadel.

 • EAS Ärimentorprogramm 

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Meie roll: osalejate leidmine ja kogu mentorprojekti juhtimine. Mentiideks alustavad ettevõtjad ja mentoriteks kogenud ettevõtted. Mentorprogramm koosneb koosneb praktilistest töötubadest, mentiide ja mentori koostööst, väliskonsultantidega kohtumistest jm-st.

 • Diagnostika arenguprogramm ettevõtetele 

Tellija: EAS

Meie roll: olla partner EASile teenuse pakkumisel arenguprogrammi pääsenud ettevõtetele. Projekti juhtimine ja ka diagnostikate läbiviimine. Valdkondlik diagnostika loob vajalikud eeldused ettevõtte arenguplaani sisuliseks väljatöötamiseks ja tulemuslikuks läbiviimiseks. Diagnostika eksperdid viisid läbi diagnostikaid arenduse, strateegia, turunduse ja müügi ning tootmise/teenuse osutamise valdkondades. Nt 2016 toimus 61 diagnostikat.

 • EAS Alustavate Ettevõtete Baaskoolitus

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Viime koostöös EASiga läbi mahukat koolitusprogrammi alustavatele ettevõtjatele. Kokku koolitame 28-30 koolitusgruppi kõikides maakondades ning räägime ligi 600-le uuele ettevõtjale põhjalikult ettevõtlusega alustamisest.

Meie roll: koolitusprogrammi kokkupanemine, koolitajate töö koordineerimine, programmi juhtimine.

 • Konkursid “Eesti parim mobiilirakendus 2014” ja “Eesti parim mobiilirakendus 2016”

Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet

RIA korraldab iga kahe aasta tagant konkursi, et välja selgitada viimastel aastatel loodud Eesti parimad mobiilirakendused. Konkursi eesmärgiks oli tutvustada uuenduslikke ja kasulikke mobiilirakendusi ning tunnustada nende loojaid.

Meie roll: konkursi kontseptsiooni väljatöötamine, projekti juhtimine, projekti teavitustegevuste läbiviimine koostöös KPMS ja Partneritega.

 • Hurtigruten CRC üleminekuprojekti juhtimine ja konsultatsiooniteenuse osutamine 2016

Tellija: Hurtigruten Estonia OÜ

Meie roll: Hurtigruten CRC üleminekuprojekti juhtimine ja konsultatsiooniteenuse osutamine.

 • Student VC projekti juhtimine (startuppide programm) 

Tellija: Eesti Arengufond

Student VC projekti juhtimine. Programmis osales 6 startup ettevõtet. Toimusid koolitused: ärimudel, lean canvasa, turundus, pitching, finantsid. Kogu programmi vältel startupide mentorluse korraldamine.

 • EAS Väikeettevõtte arenguprogramm 

Tellija: FCG Invicta

Meie roll: turundustegevused osalejate leidmiseks, kogu projektialane sisemine ja välimine kommunikatsioon, koolituste korraldamine Tallinnas ja Tartus.

 • EAS Ettevõtluspäevad 

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Meie roll: 15 piirkondliku ettevõtluspäeva korraldamine kõigis Eesti maakondades (15 maakonda) teemal “Äri teevad inimesed” turundustegevustest kuni konkreetsete päevade sisuslise planeermise, korraldamise ja läbiviimiseni.

 • EAS Tootearenduse Meistriklass

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Viime koostöös EASiga läbi tegutsevatele eksportivatele tootmisettevõtetele suunatud arenguprogrammi, mille eestmärgiks on aidata ettevõtetel luua uusi konkurentsivõimelisi tootelahendusi. Arenguprogramm sisaldab koolitusi, visiite teistesse ettevõtetesse ning konkreetsete arendusprojektide elluviimist coachide juhendamisel.

Meie roll: arenguprogrammi kokkupanemine, osalejate leidmine, koolitajate ja coachide töö koordineerimine, programmi juhtimine.

 • Eesti-Gruusia koostööprojekt Smart-up Georgia

Tellija: ise algatatud koostööprojekt BDA Consultingu ja 15 Gruusia ülikooli vahel. Projekti rahastab Välisministeerium.

Projekti käigus viime läbi üle-riigilise ettevõtluskonkursi, mille käigus kogume kokku Gruusia noorte uuenduslikud äriideed ning läbi koolituste ja mentorluse anname meeskondadele esmased oskused ja kogemuse äriidee valideerimiseks ja elluviimiseks.

Meie roll: projekti kontseptsiooni väljatöötamine ja projekti elluviimine.

 • Eesti-Gruusia koostööprojekt TSU School of Entrepreneurship

Tellija: ise algatatud koostööprojekt BDA Consultingu ja Tblisi Ülikooli vahel. Projekti rahastas Välisministeerium.

Projekti eesmärgiks on Tbilisi Ülikooli tudengite ettevõtlusteadlikkuse tõstmine ja ettevõtjaks hakkamise motivatsiooni tekitamine läbi inspireeriva ja võistlusliku ettevõtlusprogrammi läbiviimise. Projekti jooksul viisime läbi inspiratsiooniseminari ning koolitusprogrammi koos õppereisiga Eestisse.

Meie roll: projekti kontseptsiooni väljatöötamine ja projekti elluviimine

 • Konkursid „Eesti parim e-teenus 2013“ ja „Eesti parim e-teenus 2015“

Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet

RIA korraldab iga kahe aasta tagant konkursi, et välja selgitada viimastel aastatel loodud Eesti parimad e-teenused. Konkursi eesmärgiks on tutvustada ja tunnustada Eesti innovatiivseid e-teenuseid ja nende tellijaid/tootjaid nii avalikus kui ka erasektoris, samuti motiveerida teenusepakkujaid jätkuvalt välja töötama uusi kasulikke lahendusi.

Meie roll: projekti juhtimine, projekti teavitustegevuste läbiviimine koostöös KPMS ja Partneritega, inspiratsiooniseminari läbiviimine, võitjate valikuprotsessi koordineerimine jmt

 •  Eesti-Soome ettevõtlusprogramm StartSmart! 

Tellija: BDA Consultingu, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Eesti Arengufondi, Aalto Ülikool (Soome) ning Technopolis Ülemiste AS koostööprojekt. Projekti rahastas Interreg IV A Programm

Projekti eesmärk on aidata kaasa uuenduslike ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste idufirmade sünnile. Eesmärgi saavutamiseks korraldame projekti raames mitmeid Eesti ja Soome ettevõtlikele inimestele suunatud seminare ja konverentse, tutvustame start-up edulugusid ja toome esinema idufirmade valdkonna eksperte ning arvamusliidreid. Lisaks panustab projekt Eestis ja Soomes idufirmade temaatikaga tegelevate inimeste ja organisatsioonide koostöö edendamisse.

Meie roll: projekti kontseptsiooni väljatöötamine, projekti juhtimine

 • Ettevõtluskonkurss Ajujaht 2007-2012

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Ajujaht on Eesti suurim ettevõtluskonkurss, mille eesmärgiks on kokku koguda noorte uuenduslikud äriideed ning läbi arenguprogrammi ja mentorluse toe aidata jõuda ideest ettevõtte loomise ja käivitamiseni. Juhtisime Ajujahi konkurssi selle algusest 2007. aastal kuni 2012 aasta kevadeni. Selle aja jooksul jõudsime inspireerida üle 6000 noore ettevõtliku inimese, kokku koguda ja läbi analüüsida üle 2500 äriidee ning koolitada üle 1000 inimese.

Meie roll: konkursi kontseptsiooni ja formaadi väljatöötamine, projekti juhtimine.

 • Kodanikuühenduste riikliku rahastamise korrastamise programm

Tellija: Siseministeerium

Kodanikuühenduste riikliku rahastamise korrastamise programmi eesmärgiks oli luua kodanikuühenduste riikliku rahastamise terviklik süsteem ja tugevdada kodanikuühiskonda. Programm koosnes kolmest suuremast tegevusest: ühtsete rahastamispõhimõtete väljatöötamine, juhendmaterjalide väljatöötamine koos näidisdokumentidega ning koolituste korraldamine juhendmaterjalide rakendamiseks.

Meie roll: programmi tegevuste planeerimine ja elluviimine, juhendmaterjali koostamise koordineerimine, töörühma koosolekute läbiviimine. 

 • Eesti Logistikaklastri administratiivjuhtimine

Tellija: Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon

Eesti Logistikaklaster on ühisprojekt, mis keskendub liikmete rahvusvahelisele turundusele, Eesti logistiliste eeliste tutvustamisele sihtturgudel, vabasid ressursse hõlmavale tootearendusele, logistikaalastele haridusküsimustele ning ettevõtete koostööle IT vallas. Logistikaklastri arendamise projekt sai toetust EASi klastrite arendamise programmist.

Meie roll: BDA rolliks oli toetada Logistikaklastri meeskonda projekti finantsjuhtimise, raamatupidamise ja dokumendihalduse korraldamisel, samuti EASile projekti aruannete koostamisel.

 • Turismisihtkoha juhtimise arenguprogramm

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

EAS tellimusel viis BDA Consulting OÜ koos Tourism Enterprise and Management Ltd-ga (UK) 2012. aastal läbi „Turismisihtkoha juhtimise arenguprogrammi“, mille raames toimusid koolitusmoodulid ca 60 inimesele mahuga kokku 96 akadeemilist tundi ning 5-päevane õppereis Sloveeniasse. Projekti tulemusena koostati sihtkoha juhtimise juhendmaterjal.

Meie roll: koolitusprojekti juhtimine, koolitusprogrammi koostamise koordineerimine, juhendmaterjali väljatöötamine koostöös välisekspertidega.

 • Klastrijuhtide koolitusprogramm

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Projekti eesmärgiks oli anda klastrijuhtidele teadmised ja oskused strateegilise koostöö jaoks vajalike ühiste ideede läbitöötamiseks ning koostööprojektide ettevalmistamiseks. Kolmest moodulist ja õppereisist koosnev koolitusprogramm. Teostatud koos välispartneritega.

Meie roll: koolitusprogrammi koostamine ja läbiviimine koostöös välispartneritega, projekti juhtimine

 • Tehnopoli kliendiettevõtete rahvusvahelistumise kiirendamine

Tellija: Tallinna Teaduspark Tehnopol

Koolitusprogrammi läbiviimine, mis sisaldas järgmisi teemasid: finantseerimise võimalustest müügini, ettevõtte esitlemine, juht muutuvas organisatsioonis; Konsultatsioonid teemadel: taktikaline plaan, tegevuskava. Õppereisid korraldati USAsse California osariiki San Josesse; Prantsusmaale Pariisi; Bulgaariasse ja Rumeeniasse

Meie roll: programmi koostamine ja läbiviimine koostöös väliste ekspertidega, projekti juhtimine.

 


sulge