Strateegiad, äriplaanid ja arengukavad

Näiteid meie viimase aja projektidest:
 
 
 • Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE KK) arengustrateegia 2015–2023 edasiarendamine

Tellija Tallinna Ülikool

Töö läbiviimiseks kaasati äriarendusmentorina Andro Kullerkupp. Äriarendusmentor toetas kompetentsikeskust tema äripotentsiaali maksimaalselt ellu rakendava ja ärilist tulemuslikkust suurendava strateegia koostamisel; kujundas edukale ettevõtjale vajalikku hoiakut strateegilise juhtimise valdkonnas; tõstis kompetentsikeskuse võtmeisikute äriarendamise, -juhtimise ja strateegilise juhtimise oskuste taset.

Töö tulemusena on valminud kirjalik dokument TERE KK äristrateegia 2017 – 2023.

 • Ida-Harju Koostöökogu Leader piirkonna strateegia koostamise töögruppide juhtimine 

Tellija: Ida-Harju Koostöökogu

Ida-Harju Koostöökogu Leader piirkonna strateegia koostamise töögruppide (valdkonnad: kogukonna investeeringud ja kohalik toit) juhtimine, sh valdkonna analüüs, asjaosaliste ootuste ja vajaduste selgitamine, eesmärkide ja soovitava olukorra määratlemine, vajalike tegevuste, sihttasemete ja indikaatorite määratlemine, kokkuvõtte koostamine sisendina tervikstrateegiasse.

 • Strateegiapäevad (Ida-Viru Kutsehariduskeskus) 

Tellija: Ida-Viru Kutsehariduskeskus

Ida Viru Kutsehariduskeskuse strateegiapäev arengukava juhtgrupile. Eelnes rahuloluküsitlus ja arengukava koostamine 2014.

 • Järvamaa kohaturunduse strateegia ja tegevuskava 

Tellija: Järvamaa Omavalitsuste Liit

Meie roll: sissejuhatav kohaturunduse koolitus, arendusseminaride läbiviimine, strateegia dokumendi projekti koostamine, esitlus Järvamaa visioonikonverentsil

 • Rakuravi klastri strateegia täiendamine ja finantsplaan 

Tellija: Rakuravi klaster, Cellin Technologies OÜ

Ettevõtte strateegiliste suundade ülevaatamine, uute strateegiliste suundade kujundamine. Konkurentsieelduste ülevaatamine. Finantsplaani koostamine.

 • Põlevkivi Kompetentsikeskuse (PKK) strateegia 2020 koostamine 

Tellija: Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikooli Ida-Viru Kolledz

PKK partnerite ja klientide intervjueerimine, intervjuude ja ettevõtjate küsitluse andmete analüüs ja esitlemine, arenguseminaride ettevalmistamine ja läbiviimine, strateegiadokumendi väljatöötamine, esitlemine PKK nõukogule, strateegiadokumendi lõppvormistus.

 • Mäetaguse turismikeskuse arengustrateegia ja tegevuskava 2016-2020 ning ettevõtte ärimudeli väljatöötamine

Tellija: Mäetaguse Vallavalitsus

Mäetaguse valla tellimusel koostasime Mäetaguse turismikeskuse arengustrateegia ja tegevuskava 2020 ning nõustasime Mäetaguse mõisa ärimudeli väljatöötamist. Samuti konsulteerisime teenusedisaini valdkonnas.

Meie roll: arengustrateegia, idee kontseptsioon, turismikeskus, äriplaan.

 • Laitse Lossi Hotelli äriplaani ja tegevusmudeli koostamine 

Tellija: Jolli Invest OÜ

Meie roll:  tegevusmudeli, ärimudeli, äriplaani koostamine

 • Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite ja Loomemajanduse Arenduskeskuse Arengukava 

Tellija: Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Halsamise Sihtasutus

Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite ja Loomemajanduse Arenduskeskuse Arengukava koostamine perioodiks 2014-2018 (arendusseminarid, lõppdokumend koostmine ja esitlus, hetkeolukorra uuring, tegevusplaanid, mõõdikud).

Meie roll: arendusseminaride läbiviimine, arengukava dokumendi koostamine.

 • Sillamäe Kutsekooli arengukava

Tellija: Sillamäe Kutsekool

Koostasime Sillamäe Kutsekooli arengukava aastateks 2014-2020.

Meie roll: töögruppide juhtimine, arengukava dokumendi koostamine koos juhtgrupiga ja presentatsioon kutsekooli töötajatele.

 • Eesti Infoühiskonna arengukava 2020 töötubade läbiviimine

Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Infoühiskonna arengukava 2020 koostamise eesmärk on kokku leppida ja luua tingimused selleks, et kasutada IKT-st tulenevaid võimalusi tõhusalt Eesti majanduse ja ühiskonna ees seisvate väljakutsete täitmiseks. Arengukavasse sisendi saamiseks viidi läbi töötoad kõikides olulistes valdkondades (riigi infosüsteemi koosvõime, e-riigi lahenduste eksport, tehnoloogiatrendid, IKT ja riigihaldus, infoühiskonna koordinatsioon, e-oskused).
http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020/tootoad  

Meie roll: Töötubade arutelude juhtimine ja kokkuvõtete koostamine, mille tulemusena sündis sisend Eesti Infoühiskonna arengukava 2020 koostamiseks.

 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse strateegia 2014-2020

Tellija: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse

HITSA strateegia koostamine aastateks 2014-2020, sh visiooni, missiooni ning strateegiliste eesmärkide määratlemine, tegevuskavade koostamine.
http://www.hitsa.ee/files/HITSA%20strateegia%202014-2020.pdf 

Meie roll: strateegiaprotsessi juhtimine, arenguseminaride läbiviimine, oluliste partnerite intervjueerimine, strateegiadokumendi koostamine.

 • Keila linna arengukava 2020

Tellija: Keila linnavalitsus

Koostasime Keila linna arengukava aastani 2020.
http://web.keila.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=44441/Keila+linna+arengukava+aastani+2020.pdf 

Meie roll: arengukava töögruppide läbiviimine sisendi kogumiseks, arengukava dokumendi koostamine.

 • Emumäe kontseptsiooni koostamine

Tellija: MTÜ Emumäe Arenduskeskus

Projekti eesmärgiks on rajada mitmekesist loodus- ja keskkonnasõbralikku (aktiiv)tegevust pakkuv avalik puhkeala Emumäel, mis tõstab piirkonna tuntust ja genereerib täiendavaid piirkonna külastusi. Koostöös KAOS Arhitektidega valmib ka puhkekeskuse arhitektuurne lahendus.

Meie roll: arenguseminaride läbiviimine, Emumäe puhkeala kontseptsiooni koostamine

 • Tervisedenduse ja taastusravi kompetentsikeskuse strateegia ja tasuvus-teostatavusanalüüs 

 Tellija: Tervisedenduse ja taastusravi kompetentsikeskus

Koostatava strateegia eesmärgiks on määratleda kompetentsikeskuse visioon, pikaajalised eesmärgid, tegevusmudel, edutegurid. Tasuvus-teostatavusanalüüsi eesmärgiks on analüüsida kavandatavate investeeringute otstarbekust ning leida kompetentsikeskuse jätkusuutlik finants- ja tegevusmudel ning määratleda partnerite vastutus. Töö tulemusena valmis kokkuleppeline strateegia ja tasuvus-teostatavusanalüüs, alusena edasisteks arendustegevusteks, mille valmimisse on kaasatud projekti osapooled.

Meie roll: strateegiaprotsessi juhtimine, strateegia vormistamine, tasuvusanalüüsi teostamine

 • Tallinna Teaduspark Tehnopol strateegia 2013-2020

Tellija: Tallinna Teaduspark Tehnopol

Tallinna Teaduspark Tehnopol strateegia koostamine aastateks 2013-2020.
http://tehnopol.ee/UserFiles/dokumendid/Aruanded/Tehnopol%20strateegia%202013-2020.pdf

Meie roll: strateegiaprotsessi juhtimine, arenguseminaride läbiviimine, oluliste partnerite intervjueerimine, strateegiadokumendi koostamine.

 • Audru rahvusvahelise auto- ja motospordikompleksi tootekontseptsiooni koostamine

Tellija:  A2 Racing MTÜ

Tasuvus-teostatavusanalüüsi koostamise käigus töötati välja tootekontseptsioon ja teenused, määratleti sihtgrupid ning turundusstrateegia, samuti töötati välja kompleksi toimimismudel ning finantsanalüüs. Investeeringut toetati EAS Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist 50 000 000 krooniga.

Meie roll: tasuvusanalüüsi teostamine ja taotlusdokumentatsiooni koostamine.sulge